1. Sklep Internetowy Maraton Zdrowia, dostępny pod adresem internetowym https://maratonzdrowia.pl, prowadzony jest przez Natalię Haczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Maraton Zdrowia Natalia Haczyk, ul. Narcyzów 5, 45-229 Opole, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7542027602 REGON 363616234
 2. Kontakt ze sklepem: Natalia Haczyk, Maraton Zdrowia, tel.:+48 603201992, e-mail: sklep@maratonzdrowia.pl
 3. Kupujący ponosi koszty porozumiewania się ze Sprzedającym na odległość według standardowych stawek swojego operatora telekomunikacyjnego.
 4. Sklep oferuje książkę „Sięgając za horyzont. Z pamiętnika ultraski”.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący musi posiadać sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu i prądu elektrycznego, z aktualnym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych.
 6. W sklepie działają cookies, które Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej.
 7. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
 8. Założenie konta nie jest wymagane do złożenia zamówienia.
 9. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
 11. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje m.in. login, hasło oraz adres poczty elektronicznej.
 12. Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 13. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła.
 14. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych.
 15. Towar wysyłamy w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej w ciągu 24-72 godzin od zaksięgowania na naszym koncie wpłaty, jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie.
 16. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Klienta o innym możliwym terminie realizacji zamówienia. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia oraz do zwrotu wpłaconych środków pieniężnych.
 17. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
 18. Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym (nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany).
 19. Kupujący może złożyć reklamacje w dowolnej formie i poprzez dowolne medium. Może to być pismo wysłane drogą elektroniczną, pocztową lub gołębiem pocztowym.
 20. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
 21. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 23. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Natalia Haczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maraton Zdrowia Natalia Haczyk, ul. Narcyzów 5, 45-229 Opole, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7542027602 REGON 363616234
 24. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także marketingowym.
 25. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 26. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 27. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 28. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
 29. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 30. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
 31. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 32. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 33. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 34. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 35. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.